ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวกิจกรรมภายในเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ประมวลภาพการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 กรุงเทพมหานคร (15 มิถุนายน 2560)

(จำนวนคนอ่าน551คน)

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ.2560 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยร่วมกับกรุงเทพมหานครและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 กรุงเทพมหานคร (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum 2017-2036 : Bangkok) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 1 ใน 4 ด้านของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้โดยมีแนวคิดดูแลสุขภาพรายบุคคล ครอบครัว สังคมแบบองค์รวม (Life Course Approach to Health) ครอบคลุม 4 ด้าน คือ ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย, ป้องกันควบคุมโรค, ควบคุมปัจจัยเสี่ยงคุ้มครองผู้บริโภค และการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่อง PIRAB จาก BANGKOK CHARTER ในการดำเนินงาน เน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้ทางสุขภาพ มีความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์ประเมินการปฏิบัติและะจัดการตัวเอง รวมทั้งชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดี (Health Literacy) ด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนำไปสู่การมีสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการประชุม และ พ.ญ. วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน มีผู้บริหารกรมอนามัยและผู้บริหารภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ในงานมีการบรรยาย เสวนาวิชาการ วิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์และจัดแสดงบูทนิทรรศการ


บรรยายพิเศษ "นโยบายการจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ" โดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย


บรรยายพิเศษ "นโยบายการจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ" โดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

บรรยายการจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ โดย ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

บรรยายการจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ โดย ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

นำเสมอแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศของกรุงเทพมหานคร โดย นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เสวนา "เสียงสะท้อนจากคนกรุงเทพมหานคร : สุขภาวะ@มหานคร" ดำเนินรายการโดย นายแทนคุณ จิตต์อิสระ นักวิชาการอิสระ
เสวนา "เสียงสะท้อนจากคนกรุงเทพมหานคร : สุขภาวะ@มหานคร" ดำเนินรายการโดย นายแทนคุณ จิตต์อิสระ นักวิชาการอิสระ
เสวนาวิชาการ "การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสูงความเป็นเลิศ ทบทวนอดีต ปัจจุบัน สู่การกำหนดทิศทาง แนวทางในอนาคต"
ห้องย้อยที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ
เรื่อง ER ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะเด็กไทยคุณภาพ
เรื่อง Healthy in all policy
เรื่อง อยู่ 100 ปี ชีวีมีสุข
ดำเนินการโดย นายแทนคุณ จิตต์อิสระ นักวิชาการอิสระ
เสวนาวิชาการ "การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสูงความเป็นเลิศ ทบทวนอดีต ปัจจุบัน สู่การกำหนดทิศทาง แนวทางในอนาคต"
ห้องย้อยที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ
เรื่อง ER ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะเด็กไทยคุณภาพ
เรื่อง Healthy in all policy
เรื่อง อยู่ 100 ปี ชีวีมีสุข
ดำเนินการโดย นายแทนคุณ จิตต์อิสระ นักวิชาการอิสระ
เสวนาวิชาการ "การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสูงความเป็นเลิศ ทบทวนอดีต ปัจจุบัน สู่การกำหนดทิศทาง แนวทางในอนาคต"
ห้องย้อยที่ 2 : ป้องกันโรค
เรื่อง การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
เรื่อง การบาดเจ็บทางจราจร (Road traffic injury)
ดำเนินการโดย นพ. เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
เสวนาวิชาการ "การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสูงความเป็นเลิศ ทบทวนอดีต ปัจจุบัน สู่การกำหนดทิศทาง แนวทางในอนาคต"
ห้องย้อยที่ 3 : การคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง การบูรณาการงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เรื่อง การสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการโดย นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
เสวนาวิชาการ "การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสูงความเป็นเลิศ ทบทวนอดีต ปัจจุบัน สู่การกำหนดทิศทาง แนวทางในอนาคต"
ห้องย้อยที่ 3 : การคุ้มครองผู้บิรโภค
เรื่อง การบูรณาการงานป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เรื่อง การสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการโดย นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
เสวนาวิชาการ "การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสูงความเป็นเลิศ ทบทวนอดีต ปัจจุบัน สู่การกำหนดทิศทาง แนวทางในอนาคต"
ห้องย้อยที่ 4 : อนามัยสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การจัดการขยะ
เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
เรื่อง ส้วมสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการโดย นายพิษณุ แสนประเสริฐ ที่ปรึกษากรมอนามัย
เสวนาวิชาการ "การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสูงความเป็นเลิศ ทบทวนอดีต ปัจจุบัน สู่การกำหนดทิศทาง แนวทางในอนาคต"
ห้องย้อยที่ 4 : อนามัยสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การจัดการขยะ
เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
เรื่อง ส้วมสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการโดย นายพิษณุ แสนประเสริฐ ที่ปรึกษากรมอนามัย
จำนวนคนอ่าน 552 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระ�”ับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-0226
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข