ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวกิจกรรมภายในเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ประมวลภาพการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 กรุงเทพมหานคร (16 มิถุนายน 2560)

(จำนวนคนอ่าน422คน)

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ.2560 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยร่วมกับกรุงเทพมหานครและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 กรุงเทพมหานคร (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum 2017-2036 : Bangkok) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 1 ใน 4 ด้านของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้โดยมีแนวคิดดูแลสุขภาพรายบุคคล ครอบครัว สังคมแบบองค์รวม (Life Course Approach to Health) ครอบคลุม 4 ด้าน คือ ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย, ป้องกันควบคุมโรค, ควบคุมปัจจัยเสี่ยงคุ้มครองผู้บริโภค และการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่อง PIRAB จาก BANGKOK CHARTER ในการดำเนินงาน เน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้ทางสุขภาพ มีความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์ประเมินการปฏิบัติและะจัดการตัวเอง รวมทั้งชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดี (Health Literacy) ด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนำไปสู่การมีสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการประชุม และ พ.ญ. วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน มีผู้บริหารกรมอนามัยและผู้บริหารภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ในงานมีการบรรยาย เสวนาวิชาการ วิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์และจัดแสดงบูทนิทรรศการ
นำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best Practices) และวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ห้องย่อยที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ
เรื่อง "ต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน”
เรื่อง "เครือข่ายคนไทยไร้พุง บริษัท เอไอเอ จำกัด”
เรื่อง "การสร้างจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองของชมรมผู้สูงอายุ”
ดำเนินการโดย  นายแทนคุณ จิตต์อิสระ นักวิชาการอิสระ
 
 
นำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best Practices) และวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ห้องย่อยที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ
เรื่อง "ต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน”
เรื่อง "เครือข่ายคนไทยไร้พุง บริษัท เอไอเอ จำกัด”
เรื่อง "การสร้างจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองของชมรมผู้สูงอายุ”
ดำเนินการโดย นายแทนคุณ จิตต์อิสระ นักวิชาการอิสระ
นำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best Practices) และวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ห้องย่อยที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ
เรื่อง "ต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน”
เรื่อง "เครือข่ายคนไทยไร้พุง บริษัท เอไอเอ จำกัด”
เรื่อง "การสร้างจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองของชมรมผู้สูงอายุ”
ดำเนินการโดย นายแทนคุณ จิตต์อิสระ นักวิชาการอิสระ
นำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best Practices) และวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ห้องย่อยที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ
เรื่อง "ต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน”
เรื่อง "เครือข่ายคนไทยไร้พุง บริษัท เอไอเอ จำกัด”
เรื่อง "การสร้างจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองของชมรมผู้สูงอายุ”
ดำเนินการโดย นายแทนคุณ จิตต์อิสระ นักวิชาการอิสระ
นำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best Practices) และวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ห้องย่อยที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ
เรื่อง "ต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน”
เรื่อง "เครือข่ายคนไทยไร้พุง บริษัท เอไอเอ จำกัด”
เรื่อง "การสร้างจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองของชมรมผู้สูงอายุ”
ดำเนินการโดย นายแทนคุณ จิตต์อิสระ นักวิชาการอิสระ
นำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best Practices) และวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ห้องย่อยที่ 2 : การป้องกันโรค
เรื่อง แนวคิดการควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่

ดำเนินการโดย นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ
นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
นำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best Practices) และวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ห้องย่อยที่ 2 : การป้องกันโรค
เรื่อง แนวคิดการควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่

ดำเนินการโดย นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ
นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
นำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best Practices) และวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ห้องย่อยที่ 2 : การป้องกันโรค
เรื่อง แนวคิดการควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่

ดำเนินการโดย นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ
นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
นำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best Practices) และวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ห้องย่อยที่ 3 : การคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง "การควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีเด่น”
เรื่อง "ตลาดน่าช้อปอันดับ 4 ของโลก”
เรื่อง "การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและสุขภาพ (ร้านยาเครือข่าย)”
 
ดำเนินการโดย นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best Practices) และวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ห้องย่อยที่ 3 : การคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง "การควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีเด่น”
เรื่อง "ตลาดน่าช้อปอันดับ 4 ของโลก”
เรื่อง "การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและสุขภาพ (ร้านยาเครือข่าย)”

ดำเนินการโดย นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best Practices) และวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ห้องย่อยที่ 4 : อนามัยสิ่งแวดล้อม
เรื่อง "ต้นแบบการจัดการขยะดีเด่น”
เรื่อง เรื่อง "สวนหลวง ร.9 สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร”
เรื่อง "สุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

ดำเนินการโดย นายพิษณุ แสนประเสริฐ ที่ปรึกษากรมอนามัย
นำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best Practices) และวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ห้องย่อยที่ 4 : อนามัยสิ่งแวดล้อม
เรื่อง "ต้นแบบการจัดการขยะดีเด่น”
เรื่อง เรื่อง "สวนหลวง ร.9 สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร”
เรื่อง "สุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

ดำเนินการโดย นายพิษณุ แสนประเสริฐ ที่ปรึกษากรมอนามัย
พิธีปิด กล่าวรายงานสรุปการประชุม
โดย นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย
พิธีปิด กล่าวรายงานสรุปการประชุม
โดย นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย
พิธีปิด กล่าวรายงานสรุปการประชุม
โดย นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย
พิธีปิด กล่าวรายงานสรุปการประชุม
โดย นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย
พิธีปิด กล่าวรายงานสรุปการประชุม
โดย นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
จำนวนคนอ่าน 423 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระ�”ับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-0226
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข