ข่าวกิจกรรมภายใน
การตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน Health litaracy School โรงเรียนสารวิทยาร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

วันที่ 8 มี.ค. 2561