ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย

สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
  05/11/2561 ประกาศเรื่อง ขอมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบราชการ
  11/10/2561 ประกาศเรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  04/10/2561 ประกาศเรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข)
  01/10/2561 ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
  17/08/2561 การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว
  03/08/2561 ประชาสัมพันธ์เรื่องรางวัล The Zayer Sustainability Prize
  02/08/2561 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย
     
  06/11/2561 ผู้ดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ และงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  02/11/2561 นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผอ.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประกาศนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันฯ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมทับทิม
  31/10/2561 การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปภารกิจสนับสนุน กระบวนงาน งานการเงินและบัญชี, กระบวนงาน งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 25 ตุ.ค. 61 ณ ห้องประชุมไพลิน
  31/10/2561 การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปภารกิจสนับสนุน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กระบวนงาน งานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ วันที่ 25 ต.ค. 61 ณ ห้องประชุมไพลิน
  25/10/2561 นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผอ.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ต้อนรับคณะข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขจากประเทศศรีลังกา ในวันที่ 24 ต.ค. 61 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 51 คน
Number of Lastmonth 1,543 คน
Total 25,686 คน
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-2026
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข