ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย

สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
  17/08/2561 การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว
  03/08/2561 ประชาสัมพันธ์เรื่องรางวัล The Zayer Sustainability Prize
  02/08/2561 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย
  27/07/2561 ประกาศจากกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมอนามัย เรื่อง ย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
  11/07/2561 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561
  25/06/2561 ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
  19/06/2561 ประชาสัมพันธ์ คุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทยเพื่อนำสู่ความเป็น "มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ" (ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564)
     
  18/09/2561 นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผอ.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ต้อนรับ นศ.ฝึกงาน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาการตลาด จากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 17 กันยายน 2561
  18/09/2561 การประชุมพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายวิชาชีพ สำหรับบุคลากรที่มีสิทธิ์จะได้รับค่าตอบแทน P4P ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 61
  18/09/2561 กลุ่มงานกฎหมายและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากสำนักการแพทย์ผู้แทนกรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และคณะทำงานฯ ประชุมพิจารณาผลการประเมินตนเองและวางแผนการขับเคลื่อน BKK G&C Plus ณ สำนักการแพทย์ กทม.
  18/09/2561 กลุ่มงาน Super Cluster แม่และเด็กสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองร่วมกับภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 13 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่ กทม. รุ่นที่ 3 วันที่ 13-14 ก.ย. 61 ณ สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  18/09/2561 กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในวันที่ 13 ก.ย. 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 47 คน
Number of Lastmonth 1,101 คน
Total 23,114 คน
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-5213064, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-0226
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข