ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "Strategic Update of Long-term Care and Pallitive Care" ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า (27 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ประกาศขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาชีวิต (5 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิกรณีทันตกรรม และ กรณีว่างงาน (5 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 459 กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตำแหน่ง (5 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ (1 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง (19 เม.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ประกาศจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย เรื่อง "รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 18 อัตรา" (10 เม.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขจดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกะทรวงาธารณสุข จำนวน 6 ตำแหน่ง (22 มี.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ประกาศคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาระดับปริญญาโทในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 (15 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (4 ก.พ. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 6 ตำแหน่ง (4 ก.พ. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ขยายเวลารับสมัครถึง 8 กุมภาพันธ์ 2560 รีบเลย!!!!! (3 ก.พ. 2560)
อ่าน 345 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ คลินิกอนามัยสตรี กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม "ชูรัก...ชูรส ชีวิตคู่ยืนยาว" ต้อนรับเดือนแห่งความรัก พบกับวิทยากรชื่อดัง อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ศุภฤกษ์ จากรายการชูรักชูรส และบริการฟรีจากใจอื่นๆ อีกมากมาย รับจำนวนจำกัด (2 ก.พ. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์ คลินิกอนามัยสตรี กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการ "ประชาชนสุขภาพดี เริ่มที่ครอบครัวฉลาดรู้สุขภาพ โดยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตคุณภาพ" (2 ก.พ. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการ รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (1 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
บันทึกข้อความ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง "ข้อมูลพนักงานราชการที่กระทำผิดวินัย" (25 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการ รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (25 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัยรับสมัครข้าราชการที่มีประสบการณ์ในงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน, ด้านการเงินและบัญชี, และด้านธุรการ เพื่อำหน้าที่ในการวางแผนระบบการปฏิบัติงานด้านนั้นๆ ให้ทางศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง (24 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกาศกำหนดวัน เวลา วิธีคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (20 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ประกาศกำหนดวัน เวลา วิธีคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (18 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง

หน้า : [1]
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-3056
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข