ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2561 เรื่อง "Challenge in Health Care 4.0 : Digital Health Care Transformation for Enhance Thailand" (11 เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา (11 เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ประกาศ แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (4 เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 10 (29 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากร (29 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ประกาศ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองทุกท่านทำการตอบแบบสอบถามเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข" (หมดเขตวันที่ 10 เมษายน 2561) (21 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 782 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30 เรื่อง Pediatric Nursing Update 2018 (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ, ประชุมเชิงปฏิบัติการ รวม 6 โครงการ (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิาการ เรื่อง "เวชศาสตร์ป้องกันเขตเมือง Preventive Medicine and Urban disease Control UDC" (27 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "The 7 Habits of Highly Effective people Signature Edition 3.0" สำหรับบุคลากรภาครัฐ (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ประกาศ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ประกาศ แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560" (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ประกาศของเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาคปฏิบัติจริง) เรื่อง "แนวทางปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะ 4" (21 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561" (21 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561"รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 (21 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ประกาศ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560" ครั้งที่ 2 (12 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-3064, 02-521-3056
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข