ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561" (21 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาคปฏิบัติจริง) เรื่อง "แนวทางปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะ 4" (21 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561"รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 (21 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Ethical Issues of Health Sciences and Social Sciences Research" ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย (21 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง "สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข" ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (21 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ประกาศ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560" ครั้งที่ 2 (12 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม "ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)" ประจำปี 2561 (12 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมอนามัย เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (12 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
บทความ ในวันที่เมือง...เปื้อนฝุ่น PM 2.5 (12 ก.พ. 2561)
ประกาศเรื่อง ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมและสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การผดุงครรภ์ร่วมสมัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" (8 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Basic R Programing and Basic Statistics for Research (R2018)" (8 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ประกาศจากกรมควบคุมโรค เรื่อง ขอความร่วมมืองดใช้แจกันใสน้ำปลูกต้นไม้ (30 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
สถานการณ์มลพิษทางอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และแนวทางการป้องกันการเกิดโรคจากปัญหามลพิษทางอากาศ (26 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ประกาศขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรทันตกรรมเด็กเรื่อง "How to manage dental Trauma and Systemic disease" (23 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ประกาศขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 (23 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ประกาศเรื่อง การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics (ประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 (16 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง (12 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย (ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561) (11 ม.ค. 2561)
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561) (11 ม.ค. 2561)
ประกาศเรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร (10 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-3064, 02-521-3056
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข