ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรมภายในเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรมภายในเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมภายในเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผอ.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ "การส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในสำนักงานเขตต้นแบบ" ในวันที่ 27 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ (9 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ ประชุมวางแผนจัดทำร่างหลักสูตรวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ยุค 4.0 ในวันที่ 4 ม.ค. 62 ณ ห้องประชุมมรกต (9 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผอ.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เข้าครัวทำอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับผู้รับบริการ ในวันที่ 2 ม.ค. 62 ณ ห้องครัวสาธิต สสม. (3 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล และกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการเขียนแบบมอบหมายงาน ระหว่างวันที่ 24-28 ธ.ค. 61 ณ ห้องประชุมมรกต (3 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ผู้ดูแลตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 13 และกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 13 กทม. ในวันที่ 4 ธ.ค. 61 ณ ห้องประชุมประเมินจันทรวิมล กรมควบคุมโรค (3 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 17 ธ.ค. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 (3 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการความรอบรู้สุขภาพทันตบุคลากรกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมปริ้นส์ตัน พาร์ค สวีท (3 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ตัวแทนกลุ่มงานจากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ร่วมกับตัวแทนสำนักอนามัย กทม. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพและพัฒนาทีมวิทยากรระดับเขตในพื้นที่ฯ วันที่ 17-19 ธ.ค.61 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง (3 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผอ.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตจาก ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ ในวันที่ 17 ธ.ค. 61 (18 ธ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง วันที่ 31 ต.ค. 61 ณ ห้องประชุมไพลิน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (11 ธ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน วันที่ 29 ต.ค. 61 ณ ห้องประชุมไพลิน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (11 ธ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
กลุ่มพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกประถม) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการออกกำลังกายฯ ในวันที่ 6-7 ธ.ค. 61 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ (11 ธ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
กลุ่มพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา ร่วมกับโรงเรียนสารวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ในวันที่ 2 ธ.ค. 61 ณ หอประชุมรัชมงคล โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ (3 ธ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 21 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมไพลิน (22 พ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและมีดุลยชีวิตในการทำงาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 61 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จ.เพชรบุรี (21 พ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและมีดุลยชีวิตในการทำงาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย. 61 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จ.เพชรบุรี (21 พ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพประชากรเขตเมือง (กทม.) ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมโรงแรมรามาการ์เด้น กทม. (19 พ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดร.กานดาวสี มาลีวงษ์ พร้อมด้วยกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบข้อมูลเขตสุขภาพที่ 13 กทม. ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 7 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมกำธรสุวรรณกิจ กรมอนามัย (16 พ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมจัดประชุมแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมมรกต (7 พ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ผู้ดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ และงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (6 พ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-0226
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข