ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรมภายใน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรมภายใน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมภายใน
การตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน Health litaracy School โรงเรียนสารวิทยาร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (8 มี.ค. 2561)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (12 ม.ค. 2561)
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (5 ม.ค. 2561)
อธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ หนองแขม โซน 4 กรุงเทพมหานคร (4 ม.ค. 2561)
การประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของกรมอนามัย (19 ธ.ค. 2560)
การประกาศนโยบายการขับเคลื่อนการสื่อสารสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรของกรมอนามัย สู่การปฏิบัติจนเป็นพฤติกรรมพึงประสงค์ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปี 2561 (19 ธ.ค. 2560)
อ่าน 36 ครั้ง
การมอบนโยบายการดำเนินงานองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลและพิธียกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (19 ธ.ค. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิต เรียนรู้เครือข่ายสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (10 พ.ย. 2560)
การดำเนินการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร กรมอนามัย ประจำปี 2560 (14 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
ประมวลภาพการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 กรุงเทพมหานคร (16 มิถุนายน 2560) (21 มิ.ย. 2560)
อ่าน 288 ครั้ง
ประมวลภาพการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 กรุงเทพมหานคร (15 มิถุนายน 2560) (21 มิ.ย. 2560)
อ่าน 322 ครั้ง
ภาพกิจกรรม การอบรมหลักสูตร "การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากขยะมูลฝอยติดเชื้อ" (9 ก.พ. 2560)
อ่าน 339 ครั้ง
ภาพข่าว ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" (24 ม.ค. 2560)
อ่าน 421 ครั้ง

หน้า : [1]
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-3064, 02-521-3056
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข