ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองทุกท่านทำการตอบแบบสอบถามเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข" (หมดเขตวันที่ 10 เมษายน 2561) (21 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 885 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30 เรื่อง Pediatric Nursing Update 2018 (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ, ประชุมเชิงปฏิบัติการ รวม 6 โครงการ (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปีแห่งการพัฒนา" (27 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิาการ เรื่อง "เวชศาสตร์ป้องกันเขตเมือง Preventive Medicine and Urban disease Control UDC" (27 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 247 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "The 7 Habits of Highly Effective people Signature Edition 3.0" สำหรับบุคลากรภาครัฐ (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 247 ครั้ง
ประกาศ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 282 ครั้ง
ประกาศ แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560" (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ประกาศของเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 322 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาคปฏิบัติจริง) เรื่อง "แนวทางปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะ 4" (21 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 614 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561" (21 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561"รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 (21 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ประกาศ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560" ครั้งที่ 2 (12 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 379 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม "ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)" ประจำปี 2561 (12 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 515 ครั้ง
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมอนามัย เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (12 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
บทความ ในวันที่เมือง...เปื้อนฝุ่น PM 2.5 (12 ก.พ. 2561)
ประกาศเรื่อง ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมและสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การผดุงครรภ์ร่วมสมัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" (8 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 ถัดไป>>
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-2026
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข